ติวเตอร์

Dining Chair By O-mans

1.สังเกตโครงสร้าง เก้าอี้ ตัวที่เราจะสร้าง เก้าอี้ ตัวอี้โครงสร้างไม่ซับซ้อนมาก จะแยกการสร้างออกเป็น 2 ส่วนคือ ตัวเก้าอี้ และ ขา

2. เริ่มจาก การสร้างจาก ตัวเก้าอี้ก่อนครับ 2.1 เริ่มจาก การสร้าง box ที่ขนาด 500x500x50 ก่อนสร้างปรับหน่วยให้เป็น Millimeters ใน Unit Setup

2.2 ทำการเปลี่ยนเป็น polygon โดยการ คลิกขวาที่ วัตถุแล้วเลือก คำสั่ง Convert to Editable Poly

2.3 เลือก Edge เส้นบนและใช้คำสั่ง Ring

2.4 ใช้คำสั่ง Conect เลือก 1 (คือจำนวน ของเส้นที่เราต้องการ)

2.4 ใช้คำสั่ง Chamfer ใส่ค่าไป200 Chamfer จะแบ่งออกไปข้างละเท่าๆกัน โดยออกไปข้างละ 200 mm.

2.5 เลือก Edge เส้นข้าง และใช้คำสั่ง Ring

2.6 ใช้คำสั่ง Conect เลือก 1 (คือจำนวน ของเส้นที่เราต้องการ)

2.7 Move Egde ไปจนชิดเส้นขอบ(ตามรูป) โดยก่อน Move เส้น ให้ทำการเปิดโหมด Snap แล้วเลือก Vertex

2.7 Move Egde โดยการคลิกขวาเปิดโหมด Move แล้วใส่ระยะในแถบแกน X โดยใส่ค่า -50

2.8 เลือก Polygon แล้วเลือก Polygon ที่วัตถุ (ตามรูป)

2.9 Extrude Polygon ใส่ค่า ที่ 280.0 mm

2.10 Extrude Polygon ใส่ค่า ที่ 50 mm (เพื่อเป็นความสูง ของพนักพิง)

2.11 ใช้คำสั่ง Connect เลือก 1 (คือจำนวน ของเส้นที่เราต้องการ)

2.12 ใช้คำสั่ง Chamfer ใส่ค่าไป200 Chamfer จะแบ่งออกไปข้างละเท่าๆกัน โดยออกไปข้างละ 200 mm

2.13 เลือก Edge เส้นนอน และใช้คำสั่ง Ring

2.14 ใช้คำสั่ง Connect เลือก 1 (คือจำนวน ของเส้นที่เราต้องการ)

2.15 ใช้คำสั่ง Chamfer ใส่ค่าไป175 Chamfer จะแบ่งออกไปข้างละเท่าๆกัน โดยออกไปข้างละ 175 mm

2.16 เลือก Edge เส้นตั้ง และใช้คำสั่ง Ring

2.17 ใช้คำสั่ง Connect เลือก 1 (คือจำนวน ของเส้นที่เราต้องการ)

2.18 ใช้คำสั่ง Chamfer ใส่ค่าไป200 Chamfer จะแบ่งออกไปข้างละเท่าๆกัน โดยออกไปข้างละ 115 mm

2.19 ใช้คำสั่ง Use NURMS Subdivision

2.20 ใส่ Materail ตามแบบ โดยใช้ File ที่แนบไปด้วย และใส่ uvw แบบ Box

3 จัดแสง และ render

3 จัดแสง และ render