ประวัติอาจารย์
ชื่อ :
โอฬาริก บุตรดา(O-Mans)
ประวัติการศึกษา : ศิลปบัณฑิต เอกออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ปี 2542-2543 มัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพทัศนียภาพ บริษัทแสงไพโรจน์ไลท์ติ้งจำกัด รวม 1 ปีกว่า
ปี2543-2545 มัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพทัศนียภาพ บริษัท PRC.คอนเซานท์ จำกัด รวม 2 ปีกว่า
ปี 2545-2548 มัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบภาพทัศนียภาพ บริษัท แลนด์ดาดท์ จำกัด รวม 3 ปีกว่า
ปัจจุบันเป็น CGI บริษัท ORBIT DESIGN STUDIO จำกัด และอาจารย์พิเศษสอนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม3D MAX9 คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปกร เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Paintlight และ OTW
ตำแหน่ง : อาจารย์และเจ้าของโรงเรียน
ชื่อ:
สุธิดา บุตรดา
ประวัติการศึกษา:  ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกออกแบบตกแต่งภายในคณะศิลปกรรม
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ปี 2542-2544 เป็นมัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบภาทัศนียภาพ บริษัทแสงไพโรจน์ไลท์ติ้งจำกัด รวม 2 ปี
ปี 2544-2546 เป็นมัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบภาทัศนียภาพ บริษัท SSUP GROUP
จำกัด รวม 2 ปี
ปี 2546-2549 เป็นมัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบเขียนแบบภาพทัศนียภาพ บริษัท ปราชญ์ เดคคอร์จำกัด รวม 3 ปี
ตำแหน่ง: อาจารย์ใหญ่ชื่อ:
จอมพล เพ็ญวิจิตร (Jom)
ประวัติการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน)
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ปี 2542-2544 เป็นมัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบภาทัศนียภาพ บริษัทแสงไพโรจน์ไลท์ติ้งจำกัด รวม 2 ปี
ปี 2544-2546 เป็นมัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบภาทัศนียภาพ บริษัท SSUP GROUP
จำกัด  รวม 2 ปี
ปี 2546-2549 เป็นมัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบเขียนแบบภาพทัศนียภาพ บริษัท ปราชญ์ เดคคอร์จำกัด จำกัด รวม 3 ปี
ตำแหน่ง: อาจารย์


ชื่อ : ภัทราวุธ  บุญริ้ว (Notty)
ประวัติการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ในการทำงาน
:
ปี 2547-2551 ผู้ช่วยสถาปนิก ,สถาปนิก และ 3d visualizer บริษัท Life Image Co.,Ltd.
ปี 2551 – ปัจจุบัน 3d visualizer บริษัท Space matrix Thailand Co.,Ltd.

ชื่อ: 
เอก  mr_renderman
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรมม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ปี 2545 - 2546   ตำแหน่ง Display & Exhibition Designer ให้กับ Siam Sanitary Ware Industry Co.,Ltd.
ปี ปี 2546 - 2550  Marketing Planning Executive ให้กับ Boon Rawd Trading International Co.,Ltd.
ปัจจุบัน In-House Art Supervisor ให้กับ Asia Amigos (Thailand) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง: อาจารย์

ชื่อ: 
นาย ธนวัฒน์ บุญล้ำเลิศ (วิว)
ประวัติการศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาลัยมหาสารคาม
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ปี 2013-ปัจจุบัน   บริษัท A-Seven Co.Ltd
ปี2011-2013 บริษัท DIAKRIT
2007-2011 In-House Art Supervisor ให้กับ Asia Amigos (Thailand) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง: อาจารย์